Kullanıcı Sözleşmesi

 
1. TARAFLAR

a) www.sadeceonda.com İnternet sitesinin faaliyetlerini yürüten Soğukkuyu mah. 1847/12 sok. no:5/b Bayraklı - İzmir adresinde mukim ticari işletme. (Bundan böyle sözleşme içerisinde ''SADECE ONDA” olarak anılacaktır). b) www.sadeceonda.com internet sitesine üye olan İnternet kullanıcısı ("Üye")

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU İş bu Sözleşme’nin konusu SADECE ONDA'nın sahip olduğu İnternet sitesi www.sadeceonda.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. SADECE ONDA'nın, www.sadeceonda.com üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

3.2. SADECE ONDA'nın, www.sadeceonda.com üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; SADECE ONDA'ya ait www.sadeceonda.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; Üye tarafından bedeli ödendikten sonra, stok durumunun müsait olması halinde "yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından SADECE ONDA adına ayıpsız olarak teslimidir.

3.3. SADECE ONDA, www.sadeceonda.com üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri www.sadeceonda.com'da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

3.4. www.sadeceonda.com bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların SADECE ONDA tarafından belirlenecek ve www.sadeceonda.com ’un ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. SADECE ONDA, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri www.sadeceonda.com.’da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üye, www.sadeceonda.com İnternet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, SADECE ONDA'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.2. Üye, SADECE ONDA tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir.  Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SADECE ONDA'ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SADECE ONDA'nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4.3. Üye, www.sadeceonda.com sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. Üye, www.sadeceonda.com hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla işlem yapabilirler. Üyenin yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendisine aittir. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Üye, SADECE ONDA ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Üyelerin www.sadeceonda.com İnternet sitesi üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı SADECE ONDA'nın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.4. www.sadeceonda.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin SADECE ONDA ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. SADECE ONDA'nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.5. SADECE ONDA, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.sadeceonda.com İnternet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden SADECE ONDA'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

4.6. Üye, diğer İnternet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

4.7. İş bu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SADECE ONDA'nın bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SADECE ONDA'nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4.8. SADECE ONDA'nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye iş bu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, SADECE ONDA'nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.9. www.sadeceonda.com sitesinde bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve www.sadeceonda.com sunumu SADECE ONDA'nın ya da SADECE ONDA'nın izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu İnternet sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

4.10. SADECE ONDA tarafından www.sadeceonda.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve İnternet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan İnternet sitesinin İnternet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

4.11. SADECE ONDA, www.sadeceonda.com internet sitesi kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. SADECE ONDA, üyenin www.sadeceonda.com İnternet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

4.12. www.sadeceonda.com İnternet sitesine üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında SADECE ONDA'nın kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, SADECE ONDA tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, SADECE ONDA tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece SADECE ONDA'nın ve kendisi ile İnternet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve SADECE ONDAi sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini SADECE ONDA'nın müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

4.13. SADECE ONDA, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya; (a) Yasal gereklere uygun hareket etmek veya SADECE ONDA'ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) SADECE ONDA'nın haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

4.14. www.sadeceonda.com İnternet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye İnternet sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

4.15. SADECE ONDA, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya İnternet sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

4.16. SADECE ONDA, www.sadeceonda.com'da mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve www.sadeceonda.com kullanma koşulları ile www.sadeceonda.com'da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme,içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, www.sadeceonda.com' da yayımlanmalarıyla yürürlüğe girerler. www.sadeceonda.com'un kullanımı ya da www.sadeceonda.com 'a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer İnternet sayfaları için de geçerlidir. SADECE ONDA, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde;  işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.17. SADECE ONDA, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

4.18. Taraflar, SADECE ONDA 'ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

4.19. SADECE ONDA, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda www.sadeceonda.com İnternet sitesinin ilgili bölümden iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

4.20. www.sadeceonda.com üzerinden, SADECE ONDA'iın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka İnternet sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler üyelere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir İnternet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen İnternet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. www.sadeceonda.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen İnternet siteleri ve içerikleri hakkında SADECE ONDA'nın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek  zararlar, üyelerin kendi sorumluluğundadır. SADECE ONDA bu tür link verilen İnternet sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, SADECE ONDA'nın uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

4.21. SADECE ONDA, www.sadeceonda.com adına farklı E-Ticaret Ürün Tedarik sitelerinden çeşitli alanlarda resim, ürün açıklaması, video vb gibi içerikleri barındırabilir. Bu içerikleri çeşitli Entegrasyon yazılımları ile söz konusu E-Ticaret sitelerinden belirli periyodlar ile www.sadeceonda.com içeriğine dahil edebilir. Mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini belirli aralıklar ile kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, www.sadeceonda.com üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Bu gibi durumlarda www.sadeceonda.com herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

  5. DEVİR SADECE ONDA, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

6. MÜCBİR SEBEPLER Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, SADECE ONDA iş bu "İnternet Sitesi Kullanım Koşullarını" geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, SADECE ONDA açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilemeyecek veya bu durumlar için SADECE ONDA'nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

7. SÖZLEŞMENİN FESHİ İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya SADECE ONDA tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. SADECE ONDA üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

8. İHTİLAF DURUMU İş bu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İZMİR Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İş bu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Read more at: https://www.sadeceonda.com/uye-ol
 
Yükleniyor...